Nuomos sąlygos
1. APIBRĖŽIMAI

1.1. Nuomotojas – UAB „Gelgotos transportas“.
1.2. Nuomininkas – Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės fizinis arba juridinis asmuo.
1.3. Papildomas vairuotojas – fizinis asmuo, kuriam Nuomotojas Nuomininko žodiniu prašymu suteikė teisę vairuoti automobilį.
1.4. Nuomos laikotarpis – tai laikotarpis nuo nuomos pradžios (data ir laikas) iki nuomos pabaigos (data ir laikas).

2. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS

2.1. Automobilis yra išnuomojamas (suteikiamas naudotis) Nuomininkui Sutartyje nustatytam terminui. Jei Nuomininkas nori pratęsti nuomos sutartį, jis privalo pranešti Nuomotojui likus ne mažiau kaip 24 val. iki Sutartyje nustatyto grąžinimo termino.
2.2. Nuomininkas įsipareigoja neperduoti nuomojamo automobilio Sutartyje nenurodytiems tretiesiems asmenims arba jį subnuomoti. Vairuoti automobilį gali tik asmenys, nurodyti nuomos sutartyje.
2.3. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad motorinės Transporto priemonės būtų naudojamos pagal jų paskirtį, atsižvelgiant į Sutarties sąlygas, gamintojo rekomendacijas ir naudojimo instrukcijas, laikantis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.
2.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu automobilio rida negali viršyti 300 (trijų šimtų) kilometrų per parą. Viršijus nurodytą ridos limitą parai, Nuomininkas papildomai apmoka Nuomotojui po 0,20 EUR (dešimt euro centų) už kiekvieną viršytą ridos kilometrą.
2.5. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti automobilio saugumą: laikyti jį užrakintą, įjungti signalizaciją, nepalikti atidarytų langų, automobilio salone nepalikti užvedimo raktelių, automobilio dokumentų, magnetolos panelės (jei tokia yra) ir kitų vertingų daiktų.
2.6. Automobiliu Nuomininkas gali naudotis tik toje šalyje (tose šalyse), kuri (kurios) nurodytos nuomos sutartyje, draudžiama išvažiuoti į užsienio šalį be Nuomotojo raštiško leidimo. Nuomotojas neprisiima atsakomybes už Nuomininko patirtas išlaidas dėl šio Sutarties punkto nesilaikymo.
2.7. Jei Nuomininkas pernuomojo automobilį tretiesiems asmenims ir automobilis dingo, o draudimo kompanija įvykį pripažino nedraudiminiu, Nuomininkas privalo pilnai atlyginti automobilio vertę.
2.8. Draudžiama: vežti didesnio svorio krovinius, nei nurodyta techninėje charakteristikoje; tempti kitą transporto priemonę; dalyvauti lenktynėse, ar greičio bandymuose; vairuoti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų medžiagų; vežti daugiau keleivių, nei nurodytas vietų skaičius automobilio registracijos liudijime; važiuoti keliais, nepritaikytais automobiliams; vairuoti automobilį neturint dviejų metų vairavimo stažo; vežti gyvūnus, tam nepritaikytuose konteineriuose; naudoti automobilį nusikalstamoje veikloje; gabenti kontrabandą, ginklus, narkotines, degias ar pavojingas medžiagas ir kitus daiktus, kurių laikymas ir gabenimas yra draudžiamas pagal įstatymus; draudžiama pilti žemės ūkiui ir sunkvežimiams skirtą kurą, taip pat ir biokurą; naudoti mokamam keleivių pervežimui, mokymo tikslams; AUTOMOBILYJE GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA RŪKYTI.
2.9. AUTOMOBILYJE SUMONTUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖS KONTROLĖS SISTEMA (automobilio vietos nustatymui ir greičio kontrolei)

3. AUTOMOBILIO BŪKLĖ

3.1. Nuomotojas perduoda Nuomininkui techniškai tvarkingą ir tinkamą naudoti pagal paskirtį automobilį. Sutarties perdavimo – priėmimo akte Nuomotojas ir Nuomininkas pažymi esamus kėbulo ir salono apgadinimus (jei tokių yra), padangų būklę ir susipažįsta su automobilyje esančių daiktų bei papildomos įrangos sąrašu. Automobilis Nuomininkui perduodamas su pilnu kuro baku ir Nuomotojui turi būti grąžinamas su pilnu kuro baku. Automobilis Nuomininkui perduodamas švariu kėbulu bei salonu ir Nuomotojui turi būti grąžinamas tokios pačios būklės.

4. TECHNINĖ AUTOMOBILIO PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

4.1. Nuomininkas privalo eksploatuoti ir prižiūrėti automobilį pagal įmonės gamintojos nustatytus standartus ir technines sąlygas, nuolat patikrinti aušinimo skysčio ir variklio alyvos lygį, stebėti prietaisų skydelyje esančius indikatorius, variklio temperatūrą, privalo užtikrinti tinkamą padangų slėgį, naudoti tinkamus ir kokybiškus degalus.
4.2. Pastebėjus automobilio sugedimą arba techninės būklės pablogėjimą, nedelsiant pranešti apie tai Nuomotojui ir, žinant, kad tai gali pakenkti automobiliui, jo nebeeksploatuoti. Sugedus varikliui dėl netinkamos alyvos ir aušinimo skysčio priežiūros, taip pat kuro sistemos gedimo dėl pasibaigusio ar netinkamo kuro naudojimo, remontas bus padengtas Nuomininko sąskaita bei Nuomininkas turės sumokėti Nuomotojui už kiekvieną parą, kol automobilis bus suremontuotas.
4.3. Sugedus automobiliui, Nuomininkas privalo informuoti Nuomotoją ir gavus sutikimą – remontuoti. Privaloma pristatyti sąskaitas, pagal kurias Nuomotojas atlygins Nuomininkui išlaidas. Nesant galimybėms suremontuoti automobilį, Nuomininkas turi palikti automobilį saugioje vietoje (autoservise arba automobilių saugojimo aikštelėje) ir pateikti Nuomotojui tikslų automobilio buvimo vietos adresą ir Nuomotojas įsipareigoja pateikti pakaitinį automobilį, arba pasirūpinti Nuomininko kelionės pratęsimu ar parvykimu.
4.4. Nuomotojas nedengia automobilio remonto ir kitų Nuomininko išlaidų, jei gedimas įvyko dėl Nuomininko kaltės, neapdairumo ar tyčios, ir išlaidų nedengia draudimas bei nėra suteikiamas garantinis aptarnavimas.

5. AUTOMOBILIO DRAUDIMAS

5.1. Automobilis yra apdraustas privalomuoju transporto priemonės valdytojo draudimu bei transporto priemonių kasko draudimu.
5.2. Nuomininko atsakomybė (franšizė) draudiminio įvykio (išskyrus vagystę) atveju – 300,00 EUR. Franšizės suma nurodoma perdavimo akte.
5.3. Nuomininkas įsigijęs papildomą franšizės draudimą sumažina savo atsakomybę draudiminio įvykio (išskyrus vagystę), padangų sugadinimo ar sunaikinimo bei stiklų sugadinimo atvejais iki 0 EUR. Papildomas draudimas nedengia automobilio salono apgadinimų ir žalos padarytos dėl tyčinės Nuomininko veikos arba didelio neatsargumo, sugedus varikliui dėl netinkamos alyvos ir aušinimo skysčio priežiūros, taip pat kuro sistemos gedimo dėl pasibaigusio ar netinkamo kuro naudojimo. Papildomas draudimas dengia vieno draudiminio įvykio žalą. Nuomininkas, įsigijęs Papildomą draudimą per 12 val. nuo sutarties pasirašymo momento privalo sumokėti Nuomotojui, kitu atveju Papildomas draudimas negalios.

6. NELAIMINGI ATSITIKIMAI

6.1. AVARIJA: patekus į kelių eismo įvykį, būtina nedelsiant pranešti Nuomotojui, į įvykio vietą iškviesti vietos policiją. Jei automobilio nebegalima eksploatuoti, Nuomininkas turi pasirūpinti automobilio saugumu, nugabenti automobilį į artimiausią saugomą aikštelę. Nuomininkas privalo pateikti Nuomotojui policijos pažymą apie įvykusį eismo įvykį ir raštišką išsamų vairuotojo paaiškinimą apie įvykio aplinkybes. Nepateikus vieno iš šių dokumentų, visas žalos atlyginimas turi būti padengtas Nuomininko sąskaita.
6.2. Jei įvykio kaltininkas yra Nuomininkas, jis įsipareigoja pasirūpinti ir apmokėti automobilio pristatymą į Nuomotojo aikštelę, sumokėti Nuomotojui besąlyginės išskaitos sumą ir atlyginti Nuomotojui padarytą žalą ir nuostolius, tiek, kiek jie viršija besąlyginę išskaitą ir jeigu jų neatlygina Transporto priemonę apdraudusi draudimo bendrovė. Laikas nuo automobilio avarijos iki automobilio pristatymo į Nuomotojo aikštelę taip pat skaičiuojamas į sutarties trukmę.
6.3. Jei draudiminio įvykio žala trečiajai šaliai viršija civilinės atsakomybės draudimo sumą, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti trūkstamą nuostolius dengiančią sumą.
6.4. Jei Nuomininkas yra įvykio kaltininkas ir įvykio metu buvo neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, jei automobilis buvo konfiskuotas, kai Nuomininkas juo gabeno kontrabandą, ginklus ar narkotines medžiagas, visi įvykio nuostoliai (įskaitant negautas Nuomotojo pajamas iki automobilio sugrąžinimo į Nuomotojo aikštelę) turi būti padengti Nuomininko sąskaita.
6.5. AUTOMOBILIO VAGYSTĖ: vagystės atveju Nuomininkas privalo nedelsiant apie tai informuoti Nuomotoją, pranešti vietos policijai ir pateikti Nuomotojui automobilio registracijos dokumentus, automobilio raktus ir apsaugos sistemos pultą (jei toks yra). Neįvykdžius šių sąlygų, kaltas bus laikomas Nuomininkas (iki tol, kol nebus įrodytas jo nekaltumas) ir privalės padengti visus su automobilio vagyste susijusius nuostolius. Vagystės atveju Nuomininkas privalo padengti draudimo bendrovės nedengiamą sumą.

7. AUTOMOBILIO GRĄŽINIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Automobilis turi būti grąžintas iki Sutartyje numatyto termino į sutartą vietą. Jei automobilis grąžinamas ne Sutartyje numatytu laiku, prieš ar po darbo valandų ar nenumatytoje vietoje, Nuomininkas privalo informuoti Nuomotoją apie automobilio grąžinimo vietą ir laiką likus ne mažiau nei 24 val. iki numatyto termino. Nuomininkas yra atsakingas už automobilį iki momento, kol Nuomotojas įvertina, ar automobilis grąžintas be pažeidimų ir nuostolių ir patvirtina tai Nuomininkui.
7.2. Vėluojant automobilį grąžinti daugiau kaip 3 val. – skaičiuojamas mokestis už papildomą parą. Papildomos paros kaina yra nuo 31,00 Eur be pvm už parą, priklausomai nuo automobilių grupės. Jei automobilis nėra grąžinamas per 24 val. po pasibaigusio nuomos termino, o terminas nebuvo pratęstas ir nėra objektyvių priežasčių vėlavimui, Nuomotojas kreipiasi į policiją dėl automobilio vagystės.
7.3. Automobilis turi būti grąžinamas tokios pačios būklės, kaip ir buvo išduotas (punktas 2. Automobilio būklė): techniškai tvarkingas, su pilnu kuro baku, švarus ir tvarkingas. Pastebėti defektai, trūkumai, komplektacijos neatitikimai yra pažymimi Automobilio grąžinimo – priėmimo akte.
7.4. Nuomininkui grąžinant automobilį nedalyvaujant Nuomotojo atstovui arba kilus įtarimui, kad grąžintas automobilis nėra techniškai tvarkingas, automobilio neįmanoma apžiūrėti dėl tamsaus paros meto ar oro sąlygų, Nuomotojas pasilieka teisę per 7 darbo dienas nuo transporto priemonės grąžinimo atlikti automobilio apžiūrą / patikrą ir pagrįstai reikalauti iš Nuomininko atlyginti žalą dėl pastebėtų paslėptų defektų (defektų, kurių nebuvo galimybės užfiksuoti grąžinant transporto priemonę).
7.5. UŽ NUOMININKO PALIKTUS DAIKTUS AUTOMOBILYJE NUOMOTOJAS NEATSAKO

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Nuomotojo ir Nuomininko įsipareigojimų įvykdymo.

9. NETESYBOS IR BAUDOS

9.1. Nuomininkas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu (įskaitant visus pratęsimus) prisiimti atsakomybę už išsinuomotą ir/arba pakaitinį automobilį (kaip už savo), susimokėti visas baudas ir padengti visas išlaidas, susijusias su kelių eismo, parkavimo ir kitų taisyklių pažeidimu.
9.2. Neužtikrinus automobilio sutarties sąlygų 2 punkte numatytų įsipareigojimų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo padaryta žala, Nuomininkas sumoka nuomotojui 300,00 EUR baudą.
9.3. Už išvažiavimą į užsienio šalį nenurodytą sutartyje – 300,00 EUR bauda.
9.4. Už pamestą automobilio raktą Nuomininkas privalo padengti rakto pagaminimo kaštus ir rakto pristatymo išlaidas Nuomininkui.
9.5. Už rūkymą automobilyje – 100,00 Eur bauda.
9.6. Už negrąžintus automobilio dokumentus: techninį pasą, techninės apžiūros taloną, Lizingo bendrovės įgaliojimą, civilinės atsakomybės draudimo polisą – 30,00 EUR (už kiekvieną prarastą dokumentą). Už pamestus valstybinius registracijos numerius –100,00 EUR kompensacija.
9.7. Už išpurvintą automobilio saloną (kai nereikalingas cheminis plovimas) – 30,00 EUR kompensacija.
9.8. Už išpurvintą automobilio saloną (kai reikalingas cheminis plovimas) – 150,00 EUR kompensacija.
9.9. Už grąžintą nepilną kuro baką – 15,00 EUR + trūkstamo kuro kaina.
9.10. Už kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimų administravimą – 15,00 EUR administravimo mokestis už kiekvieną pažeidimą.
9.11. Už pavojingą ar chuliganišką vairavimą – 300,00 EUR bauda.

10. REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

10.1. Norėdami atšaukti rezervaciją, tai galite padaryti per savitarnos paskyrą arba susisiekiant su mumis el.paštu rent@litcarrent.com
10.2. Nemokamas rezervacijos atšaukimas - 24 val. iki nuomos pradžios laiko. Atšaukus rezervaciją likus mažiau nei 24 val. bus taikomas 1 paros mokestis.

11. PINIGŲ GRĄŽINIMAS

11.1. Pinigai už automobilio nuomą (jei ji neįvyko ar buvo atšaukta) grąžinimai tik po užpildytos pinigų grąžinimo formos per 5d.d. Pinigai grąžinami tik į sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas, pinigų grąžinimo formą galima gauti susisiekiant su mumis el.paštu rent@litcarrent.com

KILO KLAUSIMŲ? SUSISIEKIME!